1) Základní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky e-shopu Bekwood.com (dále jen „VOP“) upravují veškeré kupní smlouvy uzavřené mezi Ondřej Bek / Bekwood.com, Zahradní 173/2, 312 00 Plzeň, IČ 87322820, zapsanou v obchodním rejstříku v Plzni (dále jen „Prodávající“) na straně jedné a podnikatelem či spotřebitelem (dále jen „Kupující“) na straně druhé.

Spotřebitelem se rozumí každá osoba jednající dle ustanovení § 419 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník).

Podnikatelem se rozumí každá osoba jednající dle ustanovení § 420 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník).

Potvrzením objednávky Kupující zároveň potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a Reklamačním řádem a s oběma dokumenty souhlasí.

2) Předmět koupě

Předmětem koupě je zboží nabízené na internetových stránkách Bekwood.com . Jedná se sluneční dřevěné a dioptrické brýle, náramky, minimalistické peněženky, kryty na telefon.

3) Smlouva

Kupující provádí koupi tak, že požadované zboží případně v požadovaném provedení (barva apod.) vloží do košíku, kde může následně regulovat množství jednotlivých položek vloženého zboží, poté vyplní své kontaktní a fakturační údaje a závazně potvrdí objednávku.

Před závazným potvrzením objednávky má Kupující právo na kontrolu a případnou opravu všech jím uvedených údajů. Prodávající nenese odpovědnost za případné chyby způsobené při přenosu dat.

Kupní smlouva mezi Kupujícím a Prodávajícím je uzavřena v okamžiku závazného potvrzení objednávky Kupujícím. Kupující poté obratem obdrží informační e-mail o potvrzení objednávky. Prodávajícím, případně zahrnující platební propozice, na e-mailovou adresu, kterou uvedl v objednacím formuláři.  Uzavřenou kupní smlouvu lze zrušit nebo změnit pouze po vzájemné dohodě obou smluvních stran nebo ze zákonných důvodů.

Má se za to, že jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření kupní smlouvy jsou v těchto VOP Kupujícímu srozumitelně vysvětleny. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Případně vzniklé spory jsou řešeny výhradně podle legislativy České republiky platné v okamžiku uzavření kupní smlouvy. Uzavřená kupní smlouva je uložena u Prodávajícího po dobu minimálně 8 let a není přístupná třetím stranám.

Uzavřením kupní smlouvy se Prodávající zavazuje předat Kupujícímu objednané zboží vyhovující požadavkům právních předpisů, hodící se k účelu, který Prodávající avizuje nebo ke kterému se věc daného druhu obvykle používá, v ujednaném množství, jakosti a provedení včetně dokladů, které se k zboží vztahují, a umožnit mu nabýt vlastnické právo k zboží. Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu a zboží převzít. Vlastnické právo k objednanému zboží přechází z Prodávajícího na Kupujícího až po úplném zaplacení kupní ceny.

V případě odesílání zboží probíhá odevzdání zboží Kupujícímu – podnikateli v okamžiku předání prvnímu dopravci k přepravě směrem ke  Kupujícímu a Kupujícímu je umožněno uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Odevzdání zboží Kupujícímu – spotřebiteli probíhá v okamžiku, kdy mu zboží předá dopravce.

Prodlévá-li Kupující s převzetím zboží a/nebo prodlévá-li s placením, kterým je předání zboží podmíněno, má Prodávající právo po vhodném upozornění Kupujícího a po poskytnutí přiměřené dodatečné lhůty pro převzetí zboží prodat jinému Kupujícímu.

4) Rozpory s kupní smlouvou a jejich uplatnění

Prodávající je povinen zboží zabalit a opatřit pro přepravu tak, aby bylo adekvátně uchováno a chráněno. Kupující je povinen zboží při předání společně s dopravcem překontrolovat podle příslušného přepravního dokumentu, především úplnost zásilky (počet balíků) a neporušenost a případné poškození ochranných, fixačních a bariérových prvků obalu. Je-li zásilka neúplná či poškozená, má Kupující právo odmítnout její převzetí na základě rozporu s kupní smlouvou. Pokud kupující takovou zásilku převezme, je nutné zaznamenat příslušné vady do předávacího protokolu přepravce a tento bez zbytečného odkladu zaslat elektronickou formou či poštou na adresu Prodávajícího.

Převzetím zboží a/nebo okamžikem, kdy Prodávající umožní Kupujícímu se zbožím nakládat, přechází riziko škody na Kupujícího. Pokud případná škoda na zboží vznikne po přechodu rizika škody na Kupujícího a není-li tato způsobena porušením povinnosti Prodávajícího, je Kupující i přesto povinen zaplatit kupní cenu.

Kupující co nejdříve po převzetí překontroluje stav zboží, zejména jeho správné množství, provedení a zda zboží vykazuje vady. Vadou se rozumí stav, kdy zboží nevykazuje sjednané vlastnosti nebo pokud ujednání chybí, takové vlastnosti, které Prodávající či výrobce popsal. Za vadu zboží se považuje i dodání jiného zboží či vada v dokladech příslušících k danému zboží a nutných k jeho užívání.

Uplatnění rozporů s kupní smlouvou a práva z vadného plnění se dále řídí především § 2161–2174 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) a platným Reklamačním řádem, který je přístupný na internetových stránkách Bekwood.com .

5) Odstoupení od smlouvy

Dle § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) má Kupující – spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne následujícího po dni

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Kupující – spotřebitel o svém odstoupení od této smlouvy informovat Prodávajícího Ondřej Bek – bekwood.com, Zahradní 173/2, 312 00 Plzeň, +420 724 583 716,  formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, telefonicky nebo e-mailem). Kupující – spotřebitel může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností. Na webové stránce může Kupující – spotřebitel rovněž elektronicky vyplnit a odeslat formulář pro odstoupení od smlouvy. Využije-li některé z těchto možností, Prodávající mu obratem zašle potvrzení o přijetí oznámení o odstoupení od smlouvy. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Kupující – spotřebitel zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zašle zpět nebo je předá na adrese BEKWOOD – Zahradní 173/2, 312 00 Plzeň. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud Kupující – spotřebitel odešle zboží zpět před uplynutím čtrnácti dnů. Kupující – spotřebitel nese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Zboží by měl Kupující – spotřebitel navrátit úplné, nepoškozené, ve stavu a hodnotě, v jakém jej převzal, čisté, včetně kompletní dokumentace a pokud možno v originálním obalu.

Pokud Kupující – spotřebitel odstoupí od smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy  Prodávajícímu došlo oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od Kupujícího – spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Kupujícím – spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání Prodávajícím nabízený). Pro vrácení plateb Prodávající použije stejný platební prostředek, který Kupující – spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, pokud Kupující – spotřebitel výslovně neurčil jinak. V žádném případě tím Kupujícímu – spotřebiteli nevzniknou další náklady. Platbu však Prodávající vrátí až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li Kupující – spotřebitel, že zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

Kupující – spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. V případě, že bylo zboží upraveno dle přání Kupujícího – spotřebitele nebo pro jeho osobu, zaniká Kupujícímu – spotřebiteli právo na odstoupení od smlouvy. Jsou-li společně se zbožím poskytovány dárky a Kupující – spotřebitel odstoupí od smlouvy, je povinen společně se zbožím zaslat Prodávajícímu i tyto dárky a vše, oč se obohatil.

Odstoupení od smlouvy Prodávajícím je možné pouze do okamžiku odeslání zboží. Prodávající je v takovém případě povinen neprodleně kontaktovat Kupujícího a sdělit mu tuto skutečnost včetně příslušného odůvodnění. Důvodem může být zejména nezaplacení kupní ceny     Kupujícím nebo náhlá nedostupnost objednaného zboží.

6) Ceny

Za smluvní cenu objednaného zboží se považuje cena platná v okamžiku uzavření kupní smlouvy.  K ceně zboží se dále připočte cena za expedici a dopravu, případně dobírečné, o jejíž výši je Kupující vyrozuměn v objednacím formuláři před uzavřením kupní smlouvy. Náklady komunikace na dálku (zejména internet, telefon a není-li Prodávajícím určeno jinak, služby poskytovatele poštovních služeb) si Kupující hradí sám.

7) Platební podmínky

Prodávající akceptuje tyto platební metody:

8) Dodací podmínky

Prodávající umožňuje tyto možnosti dodání zboží:

9) Záruční podmínky

Záruční podmínky se řídí platným Reklamačním řádem dostupným na stránkách  a příslušnými právními předpisy České republiky, především § 2161–2174 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník).

10) Ochrana osobních údajů

S osobními údaji Kupujícího je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Prodávající tyto údaje neposkytne třetím stranám s výjimkou dopravce a zpracovatele dat pověřeným Prodávajícím ke zpracování údajů.

Podmínky ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Ondřej Bek IČ 87322820 se sídlem Zahradní 173/2 Plzeň.
 2. Kontaktní údaje správce jsou: Ondřej Bek, Zahradní 173/2 Plzeň. Tel.: +420724583716
 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 1. Správce nemá / má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména …
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

11) Závěrečná ustanovení

Tyto VOP jsou dostupné na internetových stránkách Bekwood.com. Prodávající si vyhrazuje právo VOP kdykoliv změnit.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(Kupující – spotřebitel vyplní tento formulář a pošle jej zpět pouze v případě, že chce odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát:

Ondřej Bek – Zahradní 173/2, 312 00 Plzeň, +420 724 583 716

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží

Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

Adresa spotřebitele/spotřebitelů

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.