1) Základní ustanovení

Reklamační řád Bekwood.cz (Bekwood.com) určuje práva a povinnosti smluvních stran při reklamaci zboží pořízeného na základě kupní smlouvy uzavřené na jedné straně Ondřejem Bekem, Zahradní 173/2, 312 00 Plzeň, IČ 87322820, zapsanou v obchodním rejstříku v Plzni (dále jen „Prodávající“) a spotřebitelem (dále jen „Kupující“) na straně druhé a je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“) Prodávajícího.

Spotřebitelem se rozumí každá osoba definovaná v § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

Definice pojmů, pravidla a postupy obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi pojmů, pravidly a postupy obsaženými ve VOP. Nejsou-li určité definice pojmu, pravidla nebo postupy obsaženy v Reklamačním řádu, platí jejich vymezení ve VOP. Nejsou-li určité definice pojmu, pravidla nebo postupy obsaženy ani ve VOP, platí jejich vymezení na základě příslušných právních předpisů České republiky.

Jako doklad o záruce (dále jen „Záruční list“) obvykle slouží nákupní doklad vydaný Prodávajícím (faktura nebo paragon), kde Prodávající uvede všechny zákonem určené údaje potřebné k uplatnění záruky.

Potvrzením objednávky Kupující zároveň potvrzuje, že se seznámil s tímto Reklamačním řádem a s Všeobecnými obchodními podmínkami a s oběma dokumenty souhlasí.

2) Délka záruky

Zákonná záruční doba pro spotřební zboží je 24 měsíců, neurčí-li zvláštní právní předpis jinak. Záruční doba vždy počíná běžet dnem, kdy   kupující převzal zboží. Výjimkou může být zboží prodávané se slevou v důsledku jeho poškození, předchozího použití, neúplnosti apod. V takovém případě je Kupující vždy Prodávajícím o této skutečnosti informován ještě před uzavřením kupní smlouvy. V případě použitého zboží je záruční doba 12 měsíců.

Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy bylo zboží v reklamaci, avšak v případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.

3) Právo na uplatnění záruky

Kupující má právo na uplatnění záruky tehdy, doloží-li průkazným způsobem, že reklamované zboží bylo zakoupeno u Prodávajícího, ideálně předložením platného záručního listu nebo jeho kopie. Reklamaci nelze uplatnit v následujících případech (neurčí-li výrobce nebo Prodávající jinak):

4) Postup při reklamaci

Kupující je povinen předat výrobek k reklamaci kompletní. Pokud tak neučiní a kompletnost výrobku je přitom nutná k vyřízení reklamace, počíná lhůta pro vyřízení reklamace běžet až dodáním chybějících součástí. Kupující je dále povinen předat výrobek čistý včetně jeho součástí a příslušenství v souladu s obecnými hygienickými zásadami nebo hygienickými předpisy, ledaže se jedná o běžné znečištění.

Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech nejpozději do tří pracovních dnů. Pokud je dle povahy výrobku potřebné odborné posouzení vady, doba tohoto posouzení se do uvedené lhůty nezapočítává. Prodávající následně zašle Kupujícímu na jeho e-mailovou adresu písemné potvrzení o přijetí reklamace obsahující datum uplatnění reklamace, obsah reklamace a požadovaný způsob vyřízení reklamace.

V případě oprávněné reklamace má Kupující v souladu s § 2169 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) právo na:

Kupující má rovněž právo požadovat úhradu nutných nákladů spojených s oprávněnou reklamací, které byly vynaloženy skutečně a účelně, zejména poštovného hrazeného při odesílání reklamovaného zboží. Stejně tak v případě odstoupení od smlouvy z důvodu vadného plnění má   Kupující nárok na úhradu nákladů s odstoupením spojených.

Lhůta pro vyřízení reklamace Prodávajícím je 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Tato lhůta může být po dohodě s Kupujícím prodloužena, nesmí však jít o prodloužení na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po vyřízení reklamace zašle Prodávající Kupujícímu e-mail obsahující datum a způsob vyřízení reklamace, dobu trvání reklamace, potvrzení o provedení opravy nebo případně důvod zamítnutí reklamace.   Reklamované zboží poté bude Kupujícímu zasláno zpět na náklady Prodávajícího. Nevyzvedne-li si Kupující reklamované zboží do jednoho měsíce od vyrozumění o vyřízení reklamace, bude navráceno zpět k prodávajícímu.

5) Závěrečná ustanovení

 Tento Reklamační řád je dostupný na internetových stránkách www.bekwood.com. Prodávající si vyhrazuje právo Reklamační řád kdykoliv změnit.